Карапина Бекзада Тлеубековна
Должность:учитель биологии
Группа:Посетители
Страна:Казахстан
Регион:Кокшетау, Красный Яр
25.05.2019
0
775
0 План урока на тему "Экожүйе"

Ұзақмерзімдіжоспардыңбөлімі: 5.4AЭкожүйе Мектеп: Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Сынып: 5 Қатысқандар саны: қатыспағандар: Сабақ тақырыбы Экожүйелер Осы сабақта қол жеткізген оқытумақсаттары(оқытубағдарламасынасілтеме) 5.6.1.1. экожүйеніңкомпоненттерінанықтау Сабақ мақсаттары «Экожүйе» сөзіне анықтама беру. Экожүйеніңкомпоненттерінанықтау. Экожүйекомпоненттерінемысалкелтіру. Бағалаукритерийі «Экожүйе» түсінігін анықтайды Экожүйенің компоненттерін атайды Экожүйе компоненттерін ажыратады Экожүйекомпоненттерінемысалкелтіреді Тілдікмақсаттар Оқушыларжасайалады: Экожүйеніңкомпоненттерінанықтаужәнеоныңауызшаформуласынжасау. Пәндік лексика және терминология Экожүйе, экожүйекомпоненттері, тіріорганизмдер,мекендейтінорын, қоректіктізбектер, өндірушілер, тұтынушылар, деструкторлар, қарым-қатынас, қоршаған орта, су жәнежерүсті-ауаэкожүйелер, жасандыжәнетабиғиэкожүйе, экологиялықфакторлар Диалог үшінпайдалысойлемдер Сізбұлағзағасәйкескелетінінесенімдісізбе …? Бұлорганизмдердін осы экожүйекомпонентінежататынынқалайбілдіңіз? Мен сенімдмін, бұл су/жербеті-әуеэкожүйесіемес... Сізқалайойлайсыз, осы ортадақандайорганизмдермекендейді? Бұл компонент экожүйесінежатады... Бұлағзағасәйкескеледі ... Табиғиэкожүйеніңжасандыэкожүйеденайырмашылығыбұл... Бұлэкологиялық фактор әсеретеді ... былайша... Это компонент экосистемы, к которому относится… Құндылықтардыдағдыландыру Жұппен, топпенсұрақтарғажауапбергенкезінде – құқыққа, мораль мен әртүрліпікірлергеқұрметкөрсету, ынтымақтастық (жылықарым-қатынастардағдыларынқалыптастыру) . Ойлау – тапсырманыорындау мен қорытындылаукезінде. Академиялық адалдық: плагиатқатөзбеушілік, диаграмма толтырубарысындабасқаадамдардыңойларынқұрметтеу. Шығармашылық, сүйіспеншілікарқылыоқуғадегенәуестігіндамыту. Пәнаралықбайланыс География Ағылшынтілі – тілдікдағдыларын дағдыландыру ИКТ-ніқолданудағдылары Презентациянықолдану Ақпараттыіздеу Алдын-ала алынғанбілім Жануарлар мен өсімдіктердің қоршаған ортаның жағдайларына қалай бейімделетінін түсіндіру (2-3 сынып) Қоректік тізбекте тірі организмдердің өзара қарым-қатынасын түсіну(4-сынып) Өсімдіктердің өсуіне әсер ететін факторларды зерттеу(4-сынып) Тіршілік ету ортасына байланысты өсімдіктер тобын және жануарларды атау (2-сынып) Тірі организмдердің табиғи тіршілік ету ортасын сипаттау (4-сынып) Қоректік тізбек арқылы жануарлардың күн жүйесіне тәуелділігін түсіндіру (4-сынып) Ход урока Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақ барысындағы жоспарланған іс-қимыл Ресурстар Сабақ басы 3 мин Ұйымдастырукезеңі Starter (Г) Оқушыларғакөптегенәртүрліойыншықтартарату. Ойыншықтарды олардың тіршілік ету ортасына байланысты топтарға бөлуге ұсыныңыз. (К) Тірі организмдердің бір-бірімен және қоршағн ортамен қарым-қатынасының ерекшеліктеріне байланысты (мысалы: орман, теңіз, дала) олар табиғата бір аумақта мекендейтінін ескеріп, нәтижелерді талқылау. Керібайланыс: оқушы – оқушы, мұғалім – мұғалім. Тақырыбынанықтаужәнесабақтыңмақсаты. Жануарларойыншықтары (картинки) Презентация 3 мин Терминдарменжұмыс. Оқушылартерминдардыатап, дәптерлерінежазыпалады. среда обитания мекен ету ортасы habitat экосистема экожүйе ecosystem окружающая среда қоршаған орта environment Потребители Тұтынушылар Consumers Производители Өндірушілар Producers Деструкторы ыдыратушылар Destructors Презентация Сабақортасы 7 мин 2 мин 5 мин 3 мин 2 мин 3 мин 5 мин «Экожүйе» түсінігін схема түрінде беру: Экожүйе = тіріағзалар + тіршілікетуортасы Оқушыларға «Экожүйедегеніміз не?» фильмінкөрсету Видеоныталқылау Керібайланыс:мұғалім – оқушы. (К) Оқушылар «Меніңүйім» ойынынойнайды. Әрбіроқушыэкожүйекомпонентіжазылғанкарточкасыналады. Мысалы:тиін, кірпі, жолжелкен, көл, қарағай, орман, шабындық, шортан. Тапсырма: тірі организм мен олардыңтіршілікортасыменбайланыстысәйкестікті тап. Керібайланыс: оқушы – оқушы. Құрылғанжұптарғаолардыңойыншаэкожүйекомпоненттерінежетіспейтінінсызбадакөрсету. Мысалы, егержұпкірпіжәнеорманнантұрса,ондаоқушыларсызбасынжетіспейтінкомпоненттерментолықтырады: саңырауқұлақтар, гүлдер, ағаштар, құстар. (П) Оқушылар жұппенөзсхемасындағыорганизмдердіүштопқабөледі: өндірушілер, тұтынушылар, деструкторлар (оқушылар осы ұғымдардыбілмейтінінеқарамастан) Керібайланыс: оқушы – оқушы. (Г) Оқушылартоптатіріағзалардыдеструкторлар, өндірушілер жәнетұтынушыларғабөлубойыншажекежұмыстарыныңнәтижелерін талқылайды.Олартіріағзалардыңтопқа бөлуін түсіндіреді. Керібайланыс: оқушы – оқушы, мұғалім – оқушы. (П) Оқушыларғатіріағзалардыңөндірушілердің, тұтынушылардың және деструкторларға бөлген және жасалғанжұмыстарынақайтаоралуынаұсыну.Осы анықтамалдыбілгенненкейін, оларжұптасыпжасағанжұмыстарынқайтапайымдайды. Дәптергеанықтамалдыжазу: өндірушілер, тұтынушылар, деструкторлар. (Г) Оқушыларғаэкожүйедегітіріорганизмдердіңқоршағанортаменбайланысынсахналайтынрөлдікойынды ұсыныңыз.Әртопқасахналайтынбелгілібірэкожүйеатауынұсынуқажет: орман, тоған, дала, өзен, мұхит, аквариум. Керібайланыс: оқушы – оқушы. Мультфильм на англ. языке «Что такое экосистема?» https://www.youtube.com/watch?v=0Gm9zJS10-E Карточки Презентация 4 мин (О) Оқушыларрөлдікойындыбақылап, экожүйекомпоненттерінанықтап, олардыкестегетолтырады. Өндірушілер Тұтынушылар Деструкторлар Тірітабиғаттағыкомпонеттердіңмекендеуорны Дескриптор: Оқушы «экожүйе» түсінігін тұжырымдайды Экожүйе компоненттерін анықтайды; Экожүйе өндірушілерін, тұтынушыларын, деструкторларын анықтайды Рабочие листы Сабақ соңы 3 мин Қорытындылау. Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: - білдім, неніүйрендім - бұл түсініксіз қалды - неменжұмысістеуқажет Дифференциация – қалайСізкөбірекқолдаужасауғажоспарлайсыз? Аса қабілеттіоқушыларменСізқандайміндеттержоспарладыңыз? Бағалау – Сізоқушылардыңтақырыптымеңгергенін қалай анықтайсыз? Денсаулықжәнеқауіпсіздікережелерінорындау Тапсырмалардыіріктеуде, нақтыоқушыданкүтілетіннәтижесінде,оқушығажекеқолдаукорсетудедифференциациякөрінеді. Дифференциациясабақтыңкезкелгенкезеңіндежәнеуақыттыұтымдыпайдалануынескереотырыппайдаланылады. Жұппенжұмыс Топпенжұмыс Аты – жөні Белсендіәдістердіқолдану Сабақбойыншарефлексия Сабақ/оқытумақсаттарышынайыболдыма? Оқушылардың түгеліОқытуМақсаттарынажеттіме? Егержетпесе, не себепті? Сабақта дифференциациядұрысөткізілдіме? Сабақтыңуақыткезеңдеріменшектелдіме? Сабақжоспарынанболғанауытқуларжәненесебепті? Осы бөлімді сабақты тұжырымдауғақолданыңыз.Солжақтаберілген, Сіздіңсабағыңыздыңеңмаңыздысұрақтарғажауапберіңіз. Жалпыбағалау Қандайсабақтыңекіаспектісіжақсыөтті (оқытутуралыжәнеоқужайлыойланыпкөрші)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не әсеретеалады(оқытутуралыжәнеоқужайлыойланыпкөрші)? 1: 2: Меніңсабақбарысындасыныпнемесежекеоқушылардыңжетістіктері/қиындығытуралыанықтадым, келесісабақтарда негеназараударуқажет?

скачать dle 12.1


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

Яндекс.Метрика

    Персональные сообщения