Мир учителя
Должность:Администратор
Группа:Мир учителя
Страна:Страны СНГ
Регион:не указан
ЛДГ-5 сыдыра жыртқышы

Казахстан, Кызылординская область, г.Аральск

Аральский многопрофильный колледж

мастер производственного обучения
Утениязова Гаукар Каеповна

ндірістік оуды саба жоспары


Сабаты таырыбы:

ЛДГ-5 сыдыра жыртышы

Сабаты білімділік масаты:Сыдыра жыртышты аты, атаратын ызметі, рылысы, жмыс жасау принципімен танысуды ксіптік негізде таныстырып йрету.ауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Сабаты дамытушылы масаты:зін –зі адаалауа, оуа, білуге, ебекке деген ынта-ыыласын ояту.мірге деген талпынысын, болашаа деген сенімін арттыру.

Сабаты трбиелік масаты:Оушыларды эстетикалы таламын алыптастыру, ізденімпазды асиеттерін дамыту, з мамандыына деген рметті, жауапкершілікті сезінуге йрету.

Сабаты трі:тжірибе жзінде технологиялы діс-тсілдерді крсету, йрету.

Пнаралы байланыс:тракторлар мен автомобильдер, материалтану, агрономия, физика.

Сабаты материалды-техникалы жабдыталуы:интерактивті тата, оулы, технологиялы нсау карталары, карточкалар, слайдтар, соаны макеттері, суреттері т.б.

Сабаты барысы:

І.йымдастыру кезеі 5 мин.

1.1. Оушыларды тізім бойынша тексеру

1.2. Оушыларды арнайы киім кигендігін тексеру.

ІІ. Кіріспе нсау 45 мин

2.1 Сабаты таырыбы мен масатын хабарлау.

Жаа сабаты бастамас брын теориялы білім дегейлерін пысытап, ткен сабаты ауызша сра-жауап арылы анытау.

а)оушылара тест сратарын тарату

б) ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы соасы туралы айтып беру тапсырмасы.

- ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы соасыны атаратын ызметі андай?

ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы кшейтілген соа меншікті кедергісі 127,5 кПа тас аралас топыраты жыртуа, 30 см тередікке дейін жер ыртысын аудара, 40см тередкке дейін аудармай жыртуа арналан.

- ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы соасыны рылысы неден трады?

СА-2 автотіркеуішінен, аспадан, алдыы тіреуіш доалаы, алдыы бороздалы пневматикалы доалатан, корпустардан, арты пневматикалы борозда доалаы, басару механизмінен, рамадан, Ц-90 М гидроцилиндрі, тіреуіш доалаыны винті, жоары ысымды буын аптан трады.

- ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы соасыны жмыс жасау принципі?

(Оушы макет бойынша рет- ретімен баяндайды.)

- ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы соасыны реттеулері андай?

(Оушы слайдтар бойынша рет- ретімен баяндайды.)

2.3 Жаа таырып материалдары бойынша нсау беру

Сабаты таырыбы мен масатын хабарлау

-Жаа сабаа назар аудару.

Арнайы дайындалан слайдты крсету.

-Оушылар ткен сабата й жмысы ретінде «ЛДГ-5 сыдыра жыртышы» технологиялы картасын жасау тапсырмасы берілген болатын, бгін сол картамен жмыс жасаймыз.

Осы таырыпа байланысты технологиялы слба дайындалды, соны талылап, іс жзінде крсетейік.

Технологиялы слба бойынша ЛДГ-5 сыдыра жыртышыны аты, атаратын ызметі, рылысы, жмыс жасау принципі, реттеулері, ауіпсіздік ережелері таныстырылады.

2.4 Жаа сабаты материалдарын пысытау

ЛДГ-5 сыдыра жыртышыны атаратын ызметі, рылысы, жмыс жасау принципі, реттеулері, ауіпсіздік ережелері слайд бойынша оушылардан пысыталынып сралады.

ІІІ. рал-жабдытарды пайдалана отырып, жаттыу жмыстарын крсету30 мин

-Жмыс орнын йымдастыру

-ЛДГ-5 сыдыра жыртышыны атын атап, атаратын ызметін, рылысын, жмыс жасау принципін, реттеулерін крсетіп, ауіпсіздік ережелері айтылады.

-Оушылара тапсырмалар бліп беру.

ІV.Аымды нсау 30 мин

4.1 Оушыларды тексеру масатында , жмыс орындарын аралау.

1-аралау Оушыларды жмыс орындарына орналастыру.

2-аралау Жмысты уаытылы басталуын адаалау.

3-аралау Іс -имылдарыны жне жмысты дрыс орындалып

жатырандыын адаалау.

4-аралау Жмысты орындалу ретін адаалау.

5-аралау Техника ауіпсіздік ережелеріні саталуын адаалау.

6-аралау Дайын болан жмыстарды абылдау, жмыс орнын жинастыру, тапсыру.

V.орытынды нсау 15 мин

5.1. Орындалан жмысты абылдау жне баалау.

5.2. Сабаты орытындылау жне бааларын хабарлау.

5.3. Саба барысындаы кемшіліктерді талдау жне е жасы жмыстарды атап ту, насихаттау.

5.4 йге тапсырма беру.

БСО-4 ОА тор кзді жеілдетілген аспалы тырманы технологиялы картасын дайындап жне айталап келу.

Скачать

Скачать файл: gauhar-1.doc
Посмотреть онлайн файл:

Наши услугиМир учителя © 2014–. Политика конфиденциальности