Владислав Кондратенко
Должность:Администратор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия, Челябинск
Регион:не указан
23.02.2013
0
686
0

ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ УНІВЕРСИТЕТУ

ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ УНІВЕРСИТЕТУ


Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені результати дисертаційних досліджень. Наукові статті повинні мати практичну спрямованість. 

Мова статей – російська та українська.

Стаття повинна бути представлена доктором наук з числа членів редакційної колегії, якщо він не є автором. Для цього необхідно з текстом рукопису надати рецензію одного з членів редколегії збірки.

Розмір статей повинен складати не менше трьох повних сторінок тексту.

Текст статті повинен бути представленим надрукованим на листах формату А4 і у електронному вигляді у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Параметри сторінки вказані на наступних рисунках.

 

Установки шрифту та абзацу вказані на наступних рисунках.

 

Нумерація сторінок повинна бути відсутньою.

Матеріал статей викладається у наступній послідовності:

 • УДК (великими літерами, жирний шрифт, рівняння по лівому краю);

 • порожній рядок;

 • прізвища та ініціали авторів, вчені ступені, посади, місця роботи (по центру, курсив);

 • порожній рядок;

 • назва статті (великими літерами, жирний шрифт, по центру);

 • на наступному рядку у круглих дужках пишеться "представлено д ром. ___ наук ____" (замість першого підкреслення вказується, яких наук, замість другого – прізвище та ініціали того, ким надана рецензія на статтю), окрім випадків, коли серед авторів статті є доктор наук, член редакційної колегії збірки;

 • порожній рядок;

 • анотація, яка містить відомості про наукову новизну матеріалів, що представлені у статті (друкується з полями правим і лівим по 1,25 см відносно основного тексту, шрифтом висотою 12 пт). 

 • порожній рядок;

 • ключові слова;

 • порожній рядок;

 • текст статті, який у відповідності до вимог ВАК України повинен бути викладений як послідовність обов’язкових розділів, назви яких вказуються жирним шрифтом. 

^ Постановка проблеми (російською мовою Постановка проблемы). Текст розділу (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій (Анализ последних исследований и публикаций). Текст розділу (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

^ Постановка завдання та його вирішення (Постановка задачи и ее решение). Текст розділу (формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки (Выводы). Текст розділу (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

 • порожній рядок;

 • слово „ЛІТЕРАТУРА” (по центру, жирний шрифт);

 • порожній рядок;

 • пронумерований список використаної літератури.

 • порожній рядок;

 • прізвища та ініціали авторів російською мовою, якщо мова статті – українська, або українською мовою, якщо мова статті – російська (шрифтом висотою 12 пт);

 • назва статті російською мовою, якщо мова статті – українська, або українською мовою, якщо мова статті – російська (жирний шрифт висотою 12 пт);

 • анотація, яка містить відомості про наукову новизну матеріалів, що представлені у статті, російською мовою, якщо мова статті – українська, або українською мовою, якщо мова статті – російська (шрифтом висотою 12 пт).

 • ключові слова російською мовою, якщо мова статті – українська, або українською мовою, якщо мова статті – російська;

 • порожній рядок;

 • прізвища та ініціали авторів англійською мовою (шрифтом висотою 12 пт);

 • назва статті англійською мовою (жирний шрифт висотою 12 пт);

 • анотація, яка містить відомості про наукову новизну матеріалів, що представлені у статті, англійською мовою (шрифтом висотою 12 пт).

 • ключові слова англійською мовою.


Скорочення і умовні позначки повинні відповідати діючим міжнародним стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць виміру. Формули набираються у MS Equation Editor з наступними параметрами:

 

Використання MathType не допускається.

Чисельні дані, за винятком загальновідомих величин, повинні супроводжуватись посиланнями на першоджерело.

Нумерація формул крізна (номер вказується у круглих дужках коло правої границі тексту). Формули відокремлюються від тексту пустими строками зверху і знизу.

Таблиці і рисунки відокремлюються від основного тексту пустими рядками. Рисунки подаються у вигляді окремих файлів форматів *.bmp чи *.jpg. Файли рисунків повинні бути пронумеровані згідно з нумерацією рисунків у тексті статті. Рисунки, зроблені із застосуванням засобів MS Word, не допускаються.

Підписи під рисунками і заголовки таблиць згідно з ДСТУ 3008–95 виконуються шрифтом з наступними параметрами:

Література, що цитується, повинна бути оформлена у вигляді загального списку у порядку цитування або за абеткою. В тексті посилання на літературу позначаються порядковою цифрою у квадратних дужках, наприклад, [1]. Література у списку дається на мові оригіналу (бібліографічні дані наводяться за титульним аркушем видання).

Рішення щодо публікації рукопису статті приймається редакційною колегією збірки.

Перевагою при публікації статей користуються ад'юнкти і пошукувачі.

Матеріали, надані до редакційної колегії, незалежно від її рішення авторам не повертаються. При невиконанні вимог до оформлення матеріалів статей рукопис не приймається до друку.
Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

  Персональные сообщения