Редактор
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия
Регион:Москва
28.09.2015
0
1504
2

Гап бўлаклари - синтаксиснинг асоси

Казахстан,Южно-Казахстанская область,г.Шымкент

ОСШ №104 им. Е.Юсупова

Учитель узбекского языка

Ахмедова Н.М.

Максал: а) ўкувчиларнинг билим куникмаларини мустахкамлаш;

б)     ўкувчиларнинг нутк бойлигини ўстириш, ижодий фикрлатиш, сезгирликка, топқирликка ўргатиш;

в)     одоб, ахлок ҳакида суҳбатлашиш;

Даре усули: аралаш: сухбат, мустакил иш. синтактик тахлил. матн яратиш. сўз танлаш каби она тили ўкитишнинг онгли, вербал - когнитив таълим усуллари

Дарс  жихози: компьютер, расмлар, слайдлар, топширикдар

Дарснинг бориши.

1. Ташкилий кием:

Мехмонлар билан саломлашиш.

Укитувчининг кириш гапи (даре мавзуси, максади, шиори билан таништириш

Дарс шиори:   «Илм - у амал».

2.Бугунги дарсимиз 4 - боскичда ўтказилади.

I       Боскич. " Сирли сандиқ очилди,

Ичидан зар сочилди." 20 та савол асосида оғзаки савол-жавоб

 1.    Синтаксисда нималарни ўрганамиз?
 2.    Гап бўлаклари нима?
 3.    Бош бўлакларга нималар киради?
 4.    Иккинчи даражали бўлаклар кайсилар?
 5.    Эга хакида нималарни биласиз?
 6.    Кесим - нима?
 7.    Кесимнинг кандай турларини биласиз?
 8.    Ҳол деб нимага айтилади?
 9.    Ҳолнинг кандай турларини биласиз?
 10.                     Пайт ва ўрин холи хакида нималарни биласиз?
 11.                     Равиш ва даража-микдор холи хакида нималар биласиз?
 12.                     Сабаб ва максад холи хакида нималар биласиз?
 13.                     Шарт ва курол-восита холи хакида нималар биласиз?
 14.                     Тўлдирувчи деб нимага айтилади?
 15.                     Тўлдирувчининг кандай турлари бор?
 16.                     Воситасиз тулдирувчи деб нимага айтилади?
 17.                     Воситали тулдирувчи деб нимага айтилади?
 18.                     Аникловчи деб нимага айтилади?
 19.                     Сифатловчи - аникловчи деб нимага айтилади?

Қараткич - аникловчи деб нимага айтилади? 8 - слайд. Гап бўлаклари.

II     - боскич. " Бўшўтирма бот цотир,

Ҳаммасиги сен қодир " 10 - слайд. Сирли ракамлар. Топкирлар беллашуви.

 

/       " Зукко "

 

" Зийрак "

" Доно"

Ж- типширнк

Берилган гапнинг сирли ракамини топинг.

XXI асрда илмсиз яшаб бўдмайди, келажакда даелатни cuviapбошқарасих

1-топширик

Берилган гапнинг сирли ракамини топинг.

С ифапии пилим келажак кафили*

1- топширик

Берилган гапнинг сирли ракамини топинг

Ким тар. iu к - и наитии.'

безаги.

2- топширик

Берилган схема асоснда гаплар тузинг.

2- топширик

Берилган схема асосида гаплар тузинг.

2- топширик

Берилган схема асосида гаплар тузинг.

       

wv\

• \ААА

3- топширик

Сирли ракам.iapасосида гаплар тузинг.

1)     5421

2)     4141

3- топширик Сирли рака мл ар асосида гаплар тузинг

1)     5241

2)     21241

3- топширик

Сирли ракамлар асосида гаплар тузинг.

1)     2121

2)     251

Укувчилар иши ўкитилиб исботланиб, текшириб баҳоланади. Ill- боскич. "Даре вақтида сергак бўл, Қушдай енгип зийрак бул. Матн яратишнинг боскичли тизими МЯБТ - 4. 14 - слайд. Таблица кўрсатилади.

Рангли баҳорни тасвирловчи вилеолавха курсатилади. Укувчилар шулардан сўзлар топиб дафтарига ёзади ( мусика кўйилади ). Укувчилар 3 гурух асосида ишлашади.

 

 

Укувчилар билими рағбатлантирилиб бахоланади. IV - боскич. Тест топшириклари. Тинимсиз ўқиш, қайта - қайта такрорлаш билимларни мустаҳкамлаш - чуқур билим олишнинг асоси.

 

1      - вариант

1.Гапнинг иккинчи даражали бўлаклари кайси каторда тўгри кўрсатилган?

A.    Эга, кесим

B.    Хол, эга, кесим

Г. Эга, тулдирувчи, кесим

Д. Тулдирувчи, аникловчи ,хол

Е. Кесим дол, эга

 

2.     Гапда кесим вазифасида келгансифаткайси каторда берилган?

A.    Яхшидан от, ёмондан дод

B.    Нон аз из, мехмон ундан аз из
Г. Мард майдонда синалади.
Д. Одоб - инсон зийнати.

Е. Мехнат едиради, илм кийдиради.

3.     Воситасиз тулдирувчи катнашгангапни кўрсатинг?

A.    Гап билан шошма, иш билан шош.

B.    Одамнинг юзи офтобдан иссик.
Г. Бирни кессанг, ўнни эк.

Д. Камтарлик - инсон безаги. Е. Гапирганинг-кумуш, гапирмаганинг-олтин.

4.     Сонлар асосан кайси гап бўлаги
бўлиб келади?

A.    Эга

B.    Аникловчи
Г.  Кесим
Д-  Ҳол

Е.  Тулдирувчи

5.     От - кесимли гапни аникланг.

A.    Катта эшик секин очилди.

B.    Мурод каттик таъсирланди.
Г.  Тонг отгач, йулга тушди.
Д.  Рост сўз киличдан ўткир.

Е.  Шонеъмат онасига термилди.

 

6.     Кайси катордаги гапда  бойлик " сўзи эга вазифасида келган?

A.    Г алла бойлигимиз.

B.    Бойлигим - соглигим.
Г.  Соглигим - бойлигим.

Д. Бойлигингга ишонма, билимингга ишон.

Е.  Бил им тугаМмас бойлик.

7.     Берилган гапларнинг кайси биридаэга ибора оркали ифодаланган?

А. Сиз Тохир Маликни танийсизми?

8.     Бой бойга бокар, сув сойга окар.
Г.  Хиёбонда икки дугона учращди
Д.  У шахарга ум ид билан боргаг эди.
Е.  Устозлар юзига оек куйиш бизларга  нарса.
8.  Тўлдирувчи отлашган сифагдош  билан ифодаланган гапни курсатинг.

A.    Адашганга йўл кўрсат.

B.    Ҳалол мехнат кишини элгатанитади

Г.  Бугунги ишни эртага кўйма.

Д.  Мен сизга ишонаман.

Е.  Билим - олтиндан киммат

9.     Шахси топилмас гап кайси катордаберилган?

A.    Кийимни бўйга караб бичадилар.

B.    Умр бўйи билимни бойитиб боришлозим.

Г. Дўстини ёмонлагандан коч.

Д.Оркадан гапирган дуст эмас.

Е. Соглигим - бойлигим .

10.   " Калбингиз пимами буюрган  бўлса, сиз менга шуни буюринг " Бош гап таркибидаги кўрсатиш Олмоши кандай гап бўлаги вазифасида келган?

A.    Аникловчи

B.    Кесим
Г.  Эга

Д.  Тулдирувчи

Е. Ҳол

 

 

2      - вариант

1.Аникловчи вазифасида кўлланган олмош катнашган гап каторини аникланг.

A.    Шундай ўлка доим бор бўлсин.

B.    Мехр - оила куввати.

 

Г.  Ҳеч ким ҳеч качон унйтилмайди.

Д.  Бугун сендан хамма хурсанд.

Е.  Бугун синфда ким навбатчи?

2.     Ибора билан ифодаланган
тўлдирувчи  катнашган гапни топинг.

A.    Кулганни кулиб енгасан.

B.    Ёмонга ёндашма, яхшидан адашма.
Г. Урган кишидан бола нафратланади.
Д. Мардни майдонда сина.
Е. Унинг тепа сочи тикка бўлишини
кутмаган эдим.
З.Кесим сифатдош билан  ифодалангангапни к ўрсатинг.

А.Астана - Козоғистоннинг пойтахти.

В. Укиш-яхши, укиш ундан хам яхши.

Г. Ҳаммасининг тили бир.

Д. Улар дам олиш учун йигилишган.

Е. Сабр таги - сэра олтин.

4.     Тўлдирувчи вазифасида келган
равишгея кайси каторда берилган?

A.    Жахл - душман, акл - дуст.

B.    Кўпни кўрган кўп билади.
Г. Укин! ўрганиш - хамманинг бурч.и
Д. Аввал ўйла, кейин сўйла.
Е. Етти ўлчаб бир кес.

5.     Эгаси отлашган равиш билан
ифодаланган гan кайси каторда берилган?

A.    Мард майдонда билинади.

B.    Келганларнинг купи ёшлар.
Г. Душман дан кўркма, мунокиқдан кўрк.

Д. Бирликсиз куч бўлмас. Е. Ьўридан кўрккан ўрмонга кирмайди.

6.     Шахси топилмае гапни топинг?

A.    Саёк юрсанг - таек ейсанр.

B.    Нега йиғланади? Йигланмасин.

Г. Нима эксанг шуни ўрасан.

Д. Бошинпга килич келса хам тўгри гапир.

Е. Икки ботмон бериб, тўрт ботмон оляпсиз..

7. Тонг шабадаси гир - гир эсмокда. Ушбу гапда холнинг кайси тури қўлланган?

А. Пайт холи

В. Урин холи

Г. Сабаб холи

Д. Максад холи

Е. Равиш холи

8. Куйидаги макол кандай гал бўлакларидан ташкил топган?

A.    Аникловчи, кесим. хол , кесим

B.    Эга,кесим, эга, кесим
Г.  Аникловчи, эга, аникловчи, кесим
Д.  Ҳол, тўлдирувчи, тўлдирувчи, кесим

Е. Ҳол, кесим, хол, кесим

9.     "Аклли ўзини айблар, аклеиз
дўстини". Ушбу маколдаги "ўзини", "дўстини" сўзлари кайси ran бўлаги вазифасида келган.

A.    Эга

B.    Кесим
Г.  Тўлдирувчи
Д Ҳол
Е. Аникловчи

10.   Билани зўр бирни йикар. Билими зўр мингни йикар.

Ушбу маколдаги эга кайси жавобда берилган?

A.    Билаги, билими

B.    Бирни, мингни
Г.  Зўр,зўр

Д.  Билаги зўр, билими зўр

Е. Йикар, йикар

 

Укувчилар бир - бирларини ўзаро текширишади.

3.     Якунин кием:

а)     баҳолар изохи;

б)     уйга вазифа: 1. " Зукко" укувчилар эссе ёзиб келади

" Зийрак " укувчилар ижодий матн тузади.

" Доно " укувчилар 4 та маакол ёзиб синтаксис тахлил килади.

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

  Персональные сообщения