Ольга Николаевна
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Украина
Регион:Харьков
06.04.2015
0
1037
1

Социальная значимость педагогической профессии

Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау

Детский сад №8 "Айгерим"

Заведущий

Жүнусова Ж.Ж.

 

Мұғалім мамандығы көнеден келе жатқан кәсіп. Ең алғашқы мектептер ежелгі Шығыс елдерінде құлдық қоғам дәуірінде қалыптасқан. Бірнеше жылдардан соң қалалар салынып, гидротехникалық құрылыстар басталғанда қоғамдық іс-әрекеттің тиімді тәжірибесі қоршаған әлем туралы ғылыми білімдер, арифметика ғылымы, геометрия, астрономия, медицина ғылымдары шыға бастады. Бірақ бұл ғылымдардың барлығы халыққа жеткізілмей, құпия күйінде сақталып қалды, тек шағын ғана адамдар оны ұрпақтан ұрпаққа тапсырып отырды,

Мұғалім –болашаққа ұмтылған адам. Оның қызметі жеке адамды жан-жақты қалыптастыруға бағытталған. Бұл процестің қиындығы үнемі тәрбиеленушілердің өзгеріп отыруы. Ғалым Ж. Баласағұн айтқандай: «Білім - теңіз, түбі де, шегі де жоқ. Білім - адам баласының ортақ қазынасы».

Деятельность учителя - это всякий раз вторжение во внутренний мир вечно меняющегося, противоречивого, растущего человека. Надо всегда помнить об этом, чтобы не поранить, не сломать неокрепший росток детской души. Никакими учебниками нельзя заменить живого содружества педагога с детьми. Ум воспитывается умом, совесть - совестью. Учителя называют инженером человеческих душ, архитектором характера, врачом болезней роста, тренером интеллекта и памяти, дирижером мыслей и чувств, судьей первых поступков человека, садовником, выращивающим розы… И все это чистая правда. Только в отличие от других профессий учителю не дано сразу насладиться плодами своего труда.

Учителю нужна неиссякаемая сила доброй надежды, чтобы увидеть в каком-нибудь шалуне будущего творца и созидателя. Свое вдохновение учитель черпает из сознания своего долга перед настоящим и будущим.

Мұғалім әрқашан да аз уақытта нақты бір жағдайды ескере отырып дұрыс педагогикалық шешім табуға міндетті. Әрине бұл қиын.

Общество возлагает на учителя особую ответственность. Учитель формирует знания, умения, привычки, идеалы и жизненные установки ребенка, в его руках участь целой жизни человека.

Ертеде әйгілі грек философы  Платон былай деген: «Егер етікші етікті дұрыс тікпесе, онда мемлекет одан еш зиян көрмейді, зардап шекпейді, ал егер тәрбиеші өзінің қызметін дұрыс жасамаса, онда елімізде ақылсыз, дөрекі ұрпақ пайда болады.

Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми. Особенность обучения и воспитания как деятельности по социальному управлению состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми: если у руководителя не складываются должные отношения с теми людьми, которыми он руководит или которых он убеждает, значит, нет самого важного в его деятельности. С другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от человека специальных знаний, умений и навыков в какой-либо области.Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность воспитанников, процессом развития которым он руководит. Таким образом, педагогическая профессия требует двойной подготовки - человековедческой и специальной.

Елбасы  «Біз бүкіл елімізде стандарттар деңгейіне сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» деген болатын.
Сондықтан да бүгінгі өскелең ұрпақ уақыт талабына сай білім беруді одан әрі жетілдіру мәселесі, толассыз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге қатар жүрері анық. Балабақшада берілген тәрбие - барлық тәрбиенің бастамасы әрі жан - жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын.
Жеке тұлғаның қалыптасуында ең тиімді жол жаңа тұлғаны қамтитын, қабілет білім, икем, дағды, тәжірибе, көзқарас болып табылады.
Балаларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру, олардың ақыл - ойын жүйелеу, ойлау қабілетін жетілдіру, дәлдікке үйрету, шындыққа тәрбиелеу мақсатында сауаттылыққа баулу – бүгінгі күн талабы.

Иоган Генрих Песталоцци, отмечая особую роль личности воспитателя, его любви к детям, провозглашал ее в качестве основного средства воспитания. «Я не знал ни порядка, ни метода, ни искусства воспитания, которые не явились бы следствием моей глубокой любви к детям».

Тәрбиеші баланы жігерлендіруші, қуат беруші.
Орыстың ұлы жазушысы Л. Н. Толстойдың «Баланы өз әке - шешесінің сезіміндей жақсы көрген ұстаз ғана нағыз ұстаз» деген даналық сөзінің үлкен мәні бар. Тәрбиешінің атқаратын ең басты алғы шарты сәбилерді жақсы көре білу. Сондықтан тәрбиешіге зор талаптар жүктеледі.

Әрине бұл жерде педагогтың кәсіби құзыреттілігі де өте маңызды.

Осыған орай мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың негізгі мазмұны білім беру қызметінің нәтижесі ретінде баланың құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ол үшін құзіреттілікке бес білім саласын меңгерілуі қажет. Денсаулық құзіреттілігі: Баланың физикалық денсаулығын ойлау, қозғалыс дағдыларын меңгеру. Денсаулық сақтау негіздері мен жеке бас гигиенасының дағдыларын меңгеру. Тілдік қатынас құзіреттілігі: Тілдің дыбыстық мәдениеті. Сөздерді орынды қолдану, дыбыстарды дұрыс айту, ажырата білу. Байланыстыра сөйлеу, шығармашылық тілді меңгеру, қатынас мәдениетін сақтау. Танымдық құзіреттілігі: Заттардың қасиеттерін бағдарлау, қоршаған ортаны тану, құрастырылымдық дағдылар, қарапайып математикалық ұғымдар, іздеу және эксперименталды іс - әрекет. Әлеуметтік құзіреттілігі: мінез - құлық дағдылары. Ересектер мен құрдастарының өзара іс – әрекеті. Адамгершілік шаралары туралы қазақ және Қазақстан Республикасында тұратын мәдени құндылықтарын түсінуге мүмкіндік беру. Шығармашылық құзіреттілігі: Музыка, өнер туралы білімдер негізіне қызығушылық таныту. Нәтижелі, көркемдік іс - әрекет, (түс, пішін, композиция, бейнелеу құралдар т. б.). Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау (эмоционалдық сезіммен).

В.А. Сухомлинский, считал, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально полнокровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять в каждом ребенке его неповторимо-индивидуальный талант - значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства».

 

Жаңа білім мазмұнын жүзеге асыру үшін оқытудың жаңа технологияларын пайдаланады. Технология – білім мазмұнын жүзеге асыратын кең ұғымды әдіс - тәсілдер жиынтығы. Оқу іс - әрекетті жоспарлағанда тәрбиешінің білімділігі, ізденімпаздығы, меңгертуі, педагогикалық шеберлігі аса маңызды. Балалардың оқу іс - әрекет үстінде көңіл - күйін, зейінін, әрекеттерін бақылау, қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру, тапқырлыққа баулу, ойлауға, танымдылығын дамыту үшін пікір алысу, шығармашылық қабілеттерін шыңдау тәрбиешіге байланысты болмақ. 

Балабақшада жүргізіліп жатқан жұмыс бағыты ата - бабадан қалған салт - дәстүрлерге, адамгершілікке балаларды баули отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты игеру. Осыған орай бала тәрбиесіне жүргізіп отырған іс - тәжірибенің негізгі міндеттеріне тоқтала кетсек.Осы міндеттерді орындау барысында балабақшада көптеген жұмыстар атқарылуда әртүрлі тақырыпты қамтитын әр білім саласындағы оқу іс - әрекеттерді іс - тәжірибеде алмасу мақсатында көрсетіліп, қамтылады.

Своеобразие педагогической профессии состоит и в том, что она по своей природе имеет гуманистический, коллективный и творческий характер.

 

Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі – нәтижеге бағытталған білім беру негізі

Тиімді оқыту әдістерінің бірі – оқытудың интерактивті әдістерін оқу іс - әрекеттерде пайдалану.
Интерактивті әдіс деп отырғанымыз бірлесе жоғары деңгейде әрекет ету, яғни, оған іскерлік ойындар, рольдерді орындау, іскер театр, дамытушылық, логикалық ойындар т. б. жатады. Осы әдістерді әрбір саласының денсаулық, қатынас, таным, әлеуметтік, шығармашылық құзіреттіліктерінде пайдалана отырып, қоғамның талабына сай өркениетті, дамыған елдердің білім деңгейіне жеткізуге, жеке тұлғаны жоғары деңгейде қалыптастыру мақсатына бағыттап, жұмыстар жүргізілуде.

Осыған орай ойынды алатын болсақ, ойын – бала табиғатымен егіз, өйткені бала ойынсыз өспейді, жан - жақты дамымақ емес. Ойын – бала миын жаттықтыратын әрі тынықтыратын негізгі жаттығу.
В. А. Сухомлинский «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы жоқ және олай болуы мүмкін де емес. Ойын - дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеттес, ол арқылы баланың рухани байлығы жасампаз дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» - деген.

Расында, ойын балалардың шынайы және ойлап тапқан шындығына тез, еркін енуіне, шығармашылыққа, мықты белсенділікке, өз - өзін дамытуға мүмкіндік береді.
Республикамызға белгілі педагог Қ. Қайым оқу тәрбие саласында қолданылатын ойындарды 3 топқа бөлген.
Білім саласының ұйымдастырылған оқу іс - әрекеттеріне үстел - үсті, қимылды, рольді, кейіпкерлендіру, танымдық ойындарды көбірек қолданамын. Мысалы, интеллектуалды ойын «Ойна да ойлап, балақай!»

 

Профессия учителя является одной из древнейших. Первые школы возникли в странах древнего Востока в период формирования рабовладельческого общества. Постепенно из наблюдений, в процессе строительства городов и гидротехнических сооружений накапливался опыт общественно полезной деятельности, связанной с использованием научных знаний об окружающем мире, появились зачатки наук - арифметики, геометрии, астрономии, медицины. Все эти сведения были недоступны подавляющему большинству населения и хранились жрецами в большой тайне, передавались из поколения в поколение лишь небольшому кругу лиц, предназначенных к будущей жреческой деятельности.

Таким образом, в странах древнего Востока учителями были жрецы, составляющие привилегированную касту.

В период раннего средневековья в области просвещения господствовала церковь. В этот период имелись школы трех типов: монастырская, соборная, приходская.

В эпоху капитализма профессия учителя становится массовой. Получило распространение воспитание и начальное обучение детей с помощью домашних учителей(гувернеров). С возникновением и развитием педагогического образования определяются государственные требования к профессиональной подготовке учителя. При университетах открываются учительские семинарии, гимназии в будущем преобразованные в педагогические институты.

Древнейшая профессия учителя в настоящее время получает новое развитие, отражающее потребности современной школы на пути ее гуманизации и демократизации.

Задачи, встававшие перед школой, существенно менялись на разных этапах развития общества. Этим объясняется периодический перенос акцентов с обучения на воспитание и наоборот. Однако государственная политика в области образования практически всегда недооценивала диалектическое единство обучения и воспитания, целостность развивающейся личности.

Учитель - это человек, устремленный в будущее. Его деятельность ориентирована на формирование человека, чья активность развернется завтра, в изменившихся условиях. Учитель управляет самым сложным процессом - процессом формирования личности. Сложность этого процесса определяется постоянным изменением личности воспитанника. Главное в его работе - управление возникающими в процессе обучения и воспитания отношениями. Учитель должен уметь находить верные педагогические решения в минимальное время с учетом многих конкретных условий данной ситуации, что всегда сложно.

. Еще древнегреческий философ Платон говорил, что если башмачник будет плохим мастером, то государство от этого не очень пострадает, - граждане только будут несколько хуже одеты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои обязанности, в стране появятся целые поколения невежественных и глупых людей.

За педагогической профессией исторически закрепились две социальные функции

ь Адаптивная функция связана с приспособлением учащегося к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации.

ь Гуманистическая - с развитием его личности, творческой индивидуальности.

С одной стороны, учитель подготавливает своих воспитанников к нуждам данного момента, к определенной социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но с другой стороны, он, объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе вневременной фактор. Имея в качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств человеческой культуры, учитель работает на будущее.

В труде учителя всегда содержится гуманистическое, общечеловеческое начало. Сознательное его выдвижение на первый план, стремление служить будущему характеризовали прогрессивных педагогов всех времен.

Так, известный педагог и деятель в области образования середины XIX в. Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег, которого называли учителем немецких учителей,выдвигал общечеловеческую цель воспитания: служение истине, добру, красоте. «В каждом индивидууме, в каждой нации должен быть воспитан образ мыслей, именуемый гуманностью: это стремление к благородным общечеловеческим целям». В реализации этой цели, считал он, особая роль принадлежит учителю, который является живым поучительным примером для ученика. Его личность завоевывает ему уважение, духовную силу и духовное влияние. Ценность школы равняется ценности учителя.

Л.Н. Толстой считал свободу ребенка ведущим принципом обучения и воспитания. По его мнению, школа может быть подлинно гуманной только тогда, когда учитель не будут рассматривать ее как «дисциплинированную роту солдат, которой нынче командует один, завтра другой поручик». Он призывал к новому типу отношений между учителями и учениками, исключающему принуждение, отстаивал идею развития личности как центральную в гуманистической педагогике.

В 50-60-е гг. XX в. наиболее значительный вклад в теорию и практику гуманистического воспитания внес Василий Александрович Сухомлинский - директор Павлышской средней школы на Полтавщине. Его идеи гражданственности и человечности в педагогике оказались созвучны нашей современности.

Воспитание во имя счастья ребенка - таков гуманистический смысл педагогических трудов В.А. Сухомлинского, а его практическая деятельность - убедительное доказательство тому, что без веры в возможности ребенка, без доверия к нему вся педагогическая премудрость, все методы и приемы обучения и воспитания несостоятельны.

Основой успеха учителя, считал он, является духовное богатство и щедрость его души, воспитанность чувств и высокий уровень общей эмоциональной культуры, умение глубоко вникнуть в сущность педагогического явления.

Первоочередная задача школы, отмечал

История педагогической профессии показывает, что борьба передовых учителей за освобождение ее гуманистической, социальной миссии от давления классового господства, формализма и бюрократизма, консервативного профессионального уклада придает драматизм судьбе педагога. Эта борьба становится все напряженнее по мере усложнения социальной роли педагога в обществе.

Карл Роджерс, являющийся одним из основоположников современного гуманистического направления в западной педагогике и психологии, утверждал, что общество сегодня заинтересовано в огромном количестве конформистов (приспособленцев). Это связано с потребностями промышленности, армии, неспособностью и, главное, нежеланием многих, начиная от рядового учителя и кончая руководителями высшего ранга, расставаться со своей пусть маленькой, но властью. «Нелегко стать глубоко человечным, доверять людям, сочетать свободу с ответственностью. Путь, представленный нами, - это вызов. Он предполагает не простое принятие на себя обстоятельств демократического идеала».

Воспитывая ученика, не адаптированного к наличной ситуации, учитель создает трудности в его жизни. Воспитывая слишком адаптированного члена общества, он не формирует у него потребности целенаправленного изменения, как самого себя, так и общества.

Сугубо адаптивная направленность деятельности учителя крайне негативно сказывается и на нем самом, так как он постепенно теряет самостоятельность мышления, подчиняет свои способности официальным и неофициальным предписаниям, теряя, в конечном счете, свою индивидуальность. Чем больше учитель подчиняет свою деятельность формированию личности учащегося, приспособленного к конкретным запросам, тем в меньшей степени он выступает как гуманист и нравственный наставник. И наоборот, даже в условиях антигуманного классового общества стремление передовых педагогов противопоставить миру насилия и лжи человеческую заботу и доброту неизбежно отзывается в сердцах воспитанников. Вот почему 

Речь, собственно, идет о том, что учитель-гуманист не только верит в демократические идеалы и высокое предназначение своей профессии. Он своей деятельностью приближает гуманистическое будущее. А для этого он должен быть активным сам. При этом имеется в виду не любая его активность. Так, нередко встречаются учителя сверхактивные в своем стремлении «воспитывать». Выступая субъектом образовательного процесса, учитель должен признавать право быть субъектами и за учащимися. Это значит, что он должен быть способным довести их до уровня самоуправления в условиях доверительного общения и сотрудничества.

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения