Aizat Nazarbek
Должность:учитель информатики
Группа:Посетители
Страна:алматы
Регион:Алматы
05.03.2015
0
3455
3

Психология. Тақырыбы: Бастауыш сынып оқушыларына арналған психологиялық ойындар.

 

ШҚО Тарбағатай аудыны Кіндікті ауылы

Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектепь КММ

Психолог Сылбырбаева Шолпан Алмагазиевна

 

Бастауышсыныпоқушыларына арналған психологиялықойындар

 Мақсаты: Жаңа заманталабынажекетұлғаныдамыту, танымдықауқымынкеңейту;
балалардыңшығармашылығындамыту, белсенділігін, іскерлігінарттыру.

Қабылдауқабілетіндамытуға арналған ойындар.
1. «Ине мен жіп»
Жүргізуші: мен инеболамын, ал сендержіпсіңдер.
Сендерменіңартымнанбір - бірлеріңніңбелдеріңненұстаптұрыңдар. Қазірбәрімізалдымыздатұрғанкедергілерарасынанүзілмейжүгіреміз. Кімжіптіүзсесолойыннаншығады.

2. «Бұлқашанболады?»
Жылмезгілдеріне байланысты суреттеркөрсетіледі. Солсуреттерішіненкерексуреттікөрсетіпәңгімелепбереді.
Кесте, құрал - жабдықтармен жұмыс
1. Айлардыңаттарыната;
2. Жылмезгілдерінтүстерге сәйкес ата;
3. Әрмезгілденеше ай бар?
4. Бір айда нешеапта бар?
5. Қазірқандайжылмезгілі және қандай ай?

3. «Не үлкен?»
Отырғанбалаларғажүргізушісұраққояды. Орындықтан не үлкен? Балаларкезекпензаттардыайтады. Ойынойнағанкездежүргізушігеатағанзаттардықайтаданайтуғаболмайды және балаларғақайталауғаболмайды. Кімекіретшатасса, ойыннаншығады. Жеңімпаз бала жүргізушіболады.

4. «Сиқырлықапшық»
Балалардышеңбер жасай отырғызыпжүргізушіолардыңалдындағыкішкентайүстелбасынаотырады. Үстелдіңбасындасиқырлықапшықтұр. Ішіндеәртүрліұсақойыншықтар. Балалардыкезекпеншақырыпқапшықтыңішіндегіекібірдейзаттытауыпалуды талап етеді. Мысалы: екідоп, екі машина, т. б. Балаларқолымензаттардысипапбірдейзаттытауып алған соңсипаттапайтады. айтқанынтексеруүшінзаттардысыртқашығарадығ, ойыносылайшажалғасады.

Естесақтауқабілетіндамытуға арналған ойындар.
1. «Төртқұбылыс»
Балаларшеңберментұрады. Жүргізуші: «Су», - десеқолдарыналдынасозады, «ауа» десежоғарыкөтереді, «от» дегендеекіқолынайналдырады, «жер» дегендеқолдарынтүсіреді. Кімшатасса, ойыннаншығады.
2. «Көңілдішеңбер»
Балаларшеңбержасапотырады. Бір - бірінемұқиятқарайды. Жүргізушібелгібергендебалаларкөздерінжұмады. Солкездежүргізушіотырғанбалаларғаәр түрлі заттардықыстырыпқояды (гүл, орамал, көзілдірік, т. с. с.). Балаларкөздерінашқанда не өзгерді? – деп сұрайды. Еңзейіндібалағасыйлықберугеболады.
3. Орныңды тап. Балаларшеңбергетұрады. Әр бала өзініңжанындағыбаланыесіндесақтап, қарапалуыкерек. Жүргізушініңбіріншібелгісібойынша, бөлменіңжан - жағынатарапкетеді ( белгі: шапалақтау, барабанменберіледі). Екіншібелгібойыншашеңбергебастапқыдақайорында, кімніңқасындатұрғанынесіндесақтап, қайташеңбертүзеді. Өзорынынтаппағанбалаларойыннаншығады.

Зейіндітұрақтандыруға арналған ойындар.
1. Мен жеңімпазбын. Орындықтардыортағақойып, музыка әуеніойнағандабалаларшеңберменайналыпжүгіреді. Орындықтар саны балаларсанынан 1 санға кем болуыкерек. Еңсоңындақалған бала орындықтыңүстінешығып, мен жеңімпазбын деп айтуыкерек.
2. Құлақ - мұрын. Балаларшеңберментұрады. Жүргізуші: «Құлақ», - деп мұрнынұстайды. Ал балаларайтылғанмүшенідұрыскөрсетулерітиіс. Жүргізушібалалардыңзейіні мен қабылдауынтексерумақсатындаолардышатастырыпайтады.
3. Өзорныңды тап. Балаларқатарментұрады. Әрбаланыңқолындаәр түрлі сандар. Жүргізушібелгібергенуақыттабалаларсандардыңретібойыншатұруғатиісті. ойынбірнешеретқайталанады. Балалардыңорындарыншатастырыпалмауықадағаланады.
4. Дайын бол. Балаларшеңберменжүреді. Жүргізушібірсөзайтады, ал балаларсолсөздііс - қимылменкөрсетеді. Мысалы: қоян – секіреді, құс – ұшады, т. с. с.
5. Зейінді бол. Балаларшеңбердетұрады. Жүргізушіәр түрлі қимыл - қозғалыстыкөрсетеді. Балаларқайталаптұрады. Жүргізушіескерткенқозғалысты, мысалы: қосаяқпенсекіруқозғалысынқайталамайды. Қайталаған бала ойыннаншығарылып, жеңімпазжүргізушіболады.

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения