Александр
Должность:не указана
Группа:Посетители
Страна:Харьков
Регион:не указан
05.02.2014
0
1706
3

ЕМТИХАН САУАЛНАМАСЫ

Казахстан, г. Актобе 

Актюбинский колледж транспорта, коммуникаций и новых технологий
Преподаватель

Батанова А.Т.

ЕМТИХАН  САУАЛНАМАСЫ

1-Нұсқа

1. Диэлектрик қабатымен бөлінген екі металл плстинадан тұратын жүйе...

А) резистор      

В) конденсатор            

С) реостат

Д) аккумулятор               

Е) трансформатор

2. Электр тоғын өткізу қабілетіне қарай заттар үш топқа бөлінеді:

А) өткізгіш, диэлектрик, жартылай өткізгіш;

В) парамагнит, диамагнит, ферромагнит;

С)  қатты, сұйық, газ;

Д)  В және С                   

Е) дұрыс жауап жоқ

3. Бірнеше тармақпен өтетін тұйық жол:

А) түйін         

В) тармақ          

С) контур            

Д) тармақталған тізбек          

Е) дұрыс жауап жоқ

4. Күрделі тізбек үшін Кирхгофтың 1-ші және 2-ші заңдары бойынша жазылған. С түйінге құрастырылған теңдеуді көрсетіңіз.:

А) Е12=I1R1-I2R2

В) Е13=I1R1+I3R3

С) Е13=I1R1-I3R3

Д) Е23=I2R2-I3R3

Е) I1+I2=I3

5. Бойымен магнит ағыны тұйықталатын ферромагниттік өзекшесі бар орамнан тұратын құрылғы калай аталады?

А) магнит тізбек

В) электр тізбек

С) реостат

Д) резистор

Е) барлық жауап дұрыс

6. Кирхгофтың екінші заңы:

А) тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал;

В) электр тізбектің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең;

С) электрлік тізбектің кез-келген контурындағы ЭҚК-ң алгебралық қосындысы сол контурдағы кернеу төмендуінің алгебралық қосындысына тең;

Д) тоқ күші ЭҚК-е тура пропорцинал, ал тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал;

Е) дұрыс жауап жоқ

7. Тармақталмаған магниттік тізбектің түрлері:

А) біртекті және біртексіз;

В) симметриялы және симметриялы емес;

С) қарапайым және күрделі;

Д) қарапайым және біртексіз    

Е) күрделі және біртекті

8. Элементтердің қайсысы энергия тұтынушыға жатпайды?

А) реостат        

В) генератор

С) резистор

Д) қыздыру шамы

Е) электр плитка

9. Екінші контурда тоқ өзгергенде бірінші контурда ЭҚК-ң пайда болуы қалай аталады?

А) поляризация

В) өзара индукция

С) сөздік индукция          

Д) электромагниттік индукция           Е) дұрыс жауап жоқ

10. Қарапайым электр тізбектің негізгі элементтері::

А) тоқ көзі, тұтынушы, жалғайтын сымдар;

В) коммутация құралдары, өлшеуіш құралдар,  қорғау құралдары

С) генератор, аккумулятор, батарея

Д) кілт, амперметр, вольтметр

Е) дұрыс жауап жоқ

11. Ұзындығы 200 м, көлденең қимасы 5 мм2 темір сымның кедергісін анықтаңыз.  (темірдің меншікті кедергісі 0,098 Ом мм2/м).

А) 40 Ом          В) 3,9 Ом            С) 309 Ом          Д) 103 Ом          Е) 200 Ом

12. Периодты түрде өзгеретін шамалардың ең үлкен лездік мәні:

А) орташа

В) лездік

С) амплитудалық

Д) әсерлік

Е) дұрыс жауап жоқ

13. Активті кедергісі бар тізбекте қандай процесс жүреді?

А) электр энергия жылуға айналады;

В) тоқ көзі мен тізбектің арасында периодты түрде энергия алмасады;

С) электр энергия  механикалық энергияға түрленеді;

Д) барлық жауап дұрыс;

Е) дұрыс жауап жоқ

14. Неліктен электр машиналардың өзекшесі бір-бірінен оқшауланған электротехникалық болат жапырақшалардан  жасалады?

А) конструкциясына байланысты;

В) магнитттік кедергіні азайту үшін;

С) жылулық шығындарды азайту үшін ;

Д) мыстағы шығындарды азайту үшін;

Е) дұрыс жауап жоқ

15. Өлшеу дәлдігі қандай қателікпен сипатталады?

А) абсолют  

В) салыстырмалы     

С) келтірілген

Д) А и В дұрыс        

Е) дұрыс жаап жоқ

16Комплекс санның көрсеткішьік түрі:

А) А=|А| е           

В) А=А/+jА//         

С) А=|А|cos α+j |A| sin α

Д) А=А/ cos α+j A/ sin α

Е) дұрыс жауап жоқ

17.  Тоқтар резонансының шарты:

А) XC=XL          B) IL=IC            C) XC>XL                     Д) IC<IL          Е) XC=R  

18.  Активті кедергісі бар тізбетегі тоқ  i=Imsinwt теңдеуі бойынша өзгереді. . Осы тезбектегі  кернеудің теңдеуі қандай?

А) u=Umsinwt              

В) U=Umsin(wt+900)        

С) U=Umsin(wt-900)

Д) U=Umsin(wt+450)  

Е) U=Umsin(wt-450)

19. Электр энергияны  механикалық энергияға түрлендіретін электр машина:

А) генератор  

В) электрқозғалтқыш    

С) трансформатор   

Д) аккумулятор       Е) дұрыс жауап жоқ

20. Бір фазалы трансформатор кернеуі 220 В желіге қосылған. Бірінші орамның орам саны 800, екіншісінікі – 46. Трансформация коэффициентін анықтаңыз.

А) 20                 

В) 0,0575         

С) 17,4       

Д) 3,63     

Е) дұрыс жауап жоқ

21. Электр үтіктің спиралінен өтетін 5А тоқ 1 сағат ішінде қанша жылу мөлшерін шығарады, егер спиральдің кедергісі 24 ом болса?

А) 100 Дж             

В) 600 Дж            

С) 4,8 Дж              

Д) 29 Дж          

Е) дұрыс жауап жоқ

22. А=30еj60 комплекс санды алгебралық түрге ауыстырыңыз.

А) А=15+j25,98  

В) А=15-j25,98  

С) А=-15+j25,98   

Д) А=-15-j25,98  

Е) дұрыс жауап жоқ

23.  Жиілік деген не?

А) бір секунд ішіндегі периодтар саны;

В) айнымалы тоқ өзгерісінің толық бір айналымына кететін уақыт;

С) уакыттың бастапқы мезетінде тоқтың шамасын көрсететін бұрыш;

 Д)  В и С дұрыс

Е) дұрыс жауап жоқ

24. Сыйымдылықты кедергі:

А)

В)     

С)

Д)       

Е) дұрыс жауап жоқ

25. Магнитоэлектрлік  жүйе құралдарының жұмыс принципі …

А) тұрақты магнит пен тоғы бар орамның магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

В) тоғы бор орам мен ферромагниттік өзекшенің магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

С) жылжымалы және жылжымайтын орамдардың магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

Д) метал қылсымды тоқпен қыздырғанда оның ұзаруына негізделген;

Е) айнымалы тоқпен қоректенетін бірнеше орамдарды жұмысына негізделген

 

2-Нұсқа

 

1. Джоуль-Ленц заңы

А) Р=А/t             B) A=UIt         C) Q=I2rt             Д) I=U/r                  Е)I=E/(R+r)

2. Мына суреттердің қайсысында маниттік күш сызықтардың бағыты тоқтың бағытымен сәйкес келмейді?

 

3.  Дұрыс жазылған тұжырымды көрсетіңіз?

А) өріс нақты шындық, ал күш сызықтары шартты түрде алынған;

В) күш сызықтары нақты шындық, ал өріс шартты түрде алынған;

С) өріс те, күш сызықтары да шартты түрде алынған;

Д) өріс те, күш сызықтары да нақты шындық;

Е) дұрыс жауап жоқ

4. Сыйымдылығы айнымалы конденсатордың шартты белгісі:

 

5. Түзу сызықты тоғы бар өткізгіштің күш сызықтарының бағыты кандай ережемен анықталады?

А) бұранда ережесі

В) оң қол ережесі

С) сол қол ережесі

Д) барлық жауап дұрыс

Е) дұрыс жауап жоқ

6. Электр өрістің энергетикалық сипаттамасы:

А) кернеулік

В) потенциал

С) магнит индукция

Д) кернеу

Е) магнит ағыны

7. Параллель жалғанған екі конденсатордың эквивалентті сыймдылығы қалай анықталады?

А) Сэ12

В) Сэ1С2

С) Сэ= С1С2 /(С12)

Д) Сэ= С12 1С2

Е) Сэ= С12

8. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы:

А) тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал;

В) электр тізбектің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең;

С) электрлік тізбектің кез-келген контурындағы ЭҚК-ң алгебралық қосындысы сол контурдағы кернеу төмендуінің алгебралық қосындысына тең;

Д) тоқ күші ЭҚК-е тура пропорцинал, ал тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал;

Е) дұрыс жауап жоқ

9. Контур бойымен өтетін тоқ өзгергенде сол контурда ЭҚК-тің пайда болуы...

А) өзара индукция

В) өздік индукция

С) поляризация

Д) электрификация

Е) дұрыс жауап жоқ

10. Параллель жалғанған екі резистордың эквивалентті кедергісін анықтаңыз, егер R1=15 Ом және  R2=10 Ом болса.

А) 25 Ом      В) 5 Ом       С) 1,5 Ом     Д) 6 Ом      Е) дұрыс жауап жоқ

11. Нөлдік сым мен сызықтық сымның арасындағы кернеу:

А) сызықтық

В) фазалық

С) синусоидалы

Д) тұрақты  

Е) дұрыс жауап жоқ

12. Активті кедергілері 6 және 5 Ом және  индуктивті кедергілері  3 және 8 Ом екі өткізгіш тізбектеле жалғанған. Тізбектегі тоқ 4 А болу үшін  қандай кернеу қажет?

А) 20 В

В)100 В

С) 62
Д) 120 В

Е) дұрыс жауап жоқ

13. Трансформаторды кім ойлап тапты?

А) Яблочков 

В) Попов 

С) Ньютон   

Д) Ватт 

Е) Доливо – Добровольский

14. Электромагниттік жүйе құралдарының әсер ету принципі...

А) тұрақты магнит пен тоғы бар орамның магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

В) тоғы бор орам мен ферромагниттік өзекшенің магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

С) жылжымалы және жылжымайтын орамдардың магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

Д) метал қылсымды тоқпен қыздырғанда оның ұзаруына негізделген;

Е) айнымалы тоқпен қоректенетін бірнеше орамдарды жұмысына негізделген

15. Индуктивті кедергі

А)        В)       С)       Д)       Е) XL=UI

16. Заттың магниттік қасиеттерін сипаттайтын шама:

А) магнит өтімділік

В) магнит ағыны

С) диэлектрлік өтімділік

Д) магнит индукция

Е) өріс кернеулігі

17. Жиіліктері бірдей бір кернеуді басқа кернеуге түрлендіретін электрлік аппарат:

А) генератор

В) трансформатор

С) аккумулятор

Д) электрқозғалтқыш

Е) барлығы да

18. Прибордың көрсетуі  9,9 А, ал тоқтың нақты мәні  10 А. Абсолют қателікті есептеңіз.

А) 0,1А          В) -0,1А       С) -10%       Д) 10%       Е) 0,05 %

19. Өлшеуіш құралдың дәлдігі қандай қателікпен сипатталады?

А) абсолютті            

В) салыстырмалы                  

С) келтірілген      

Д) дұрысы А және В

Е) кездейсоқ

 

 

20. Магнит өрісінің айналу жиілігі ротордың айналу жиілігінен аз болатын электрлік машина қалай аталады?

А) асинхронды машина

В) синхронды машина

С) трансформатор

Д) гидрогенератор

Е) турбогенератор

21. Орамдарды үшбұрыш түрінде жалғау кезінде бірінші орамның басы қай нүктеге қосылады?

А) екінші орамның басына

В) екінші орамның соңына

С) үшінші орамның басына

Д) үшінші орамның соңына

Е) дұрыс жауап жоқ

22. Тоқтар резонансының пайда болу шарты:

А) XL≠XC      

В) IL=IC     

С) I>IC     

Д) XL<XC    

Е) IL<IC

23. Тұтынушылары жұлдызша түрінде жалғанған тізбектің сызықтық және фазалық кернеулерінің өзара байланысы қандай?

А) сызықтық  кернеу фазалық кернеуден есе артық ;

В) сызықтық кернеу фазалық кернеуден  есе кем;

С) сызықтық кернеу фазалық кернеуге тең;

Д) сызықтық кернеу фазалық кернеуден 3 есе артық;

Е) фазалық кернеу сызықтық кернеуден 3 есес артық;

24. Бір секунд ішіндегі периодтар саны...

А) фаза

В) бастапқы фаза

С) жиілік

Д) ток

Е) период

25. Период деген не?

А) бір секунд ішіндегі периодтар саны;

В) айнымалы тоқ өзгерісінің толық бір айналымына кететін уақыт;

С) уакыттың бастапқы мезетінде тоқтың шамасын көрсететін бұрыш;

Д)  В и С дұрыс

Е) дұрыс жауап жоқ

3 - Нұсқа

 

1. Өткізгіш кедергісі қандай шамаларға тәуелді?

  А) температураға

  В) өткізгіштің ұзындығына

  С) көлденең қимасының ауданы

  Д) өткізгіш материалына

  Е) барлығы дұрыс

2. Электр тоғы деген не?

А) оң зарядталған иондардың қозғалысы;

В) зарядталған бөлшектердің бағытталған, реттелген қозғалысы;

С) хаотическое движение заряженных частиц

Д) кедергіге кері шама;

Е) дұрыс жауап жоқ

3. Тармақталған магниттік тізбектің түрлері:

А) біртекті және біртексіз

В) симметриялы  және симметриялы емес

С) қарапайым және күрделі;

Д) ферромагниттік және  диамагниттік

Е) барлық жауап дұрыс

4. Өткізгіштің қызуы тоқтың қандай  әсерін білдіреді?

А) химиялық                   В) магниттік                 С) жылулық

Д) барлығы да                 Е) дұрыс жауап жоқ

5. Кирхгофтың бірінші заңы:

А) тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал;

В) электр тізбектің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең;

С) электрлік тізбектің кез-келген контурындағы ЭҚК-ң алгебралық қосындысы сол контурдағы кернеу төмендуінің алгебралық қосындысына тең;

Д) тоқ күші ЭҚК-е тура пропорцинал, ал тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал;

Е) дұрыс жауап жоқ

6. Тізбекетеп жалғанған ЭҚК көздері мен кедергілерден тұратын тізбекбөлігі қалай аталады?

А) контур             

В) түйін            

С) тармақ    

Д) А және В          

Е) дұрыс жауап жоқ

7. Магниттік қасиеттеріне қарай заттар қалай топталады?

А) өткізгіш, диэлектрик, жартылай өткізгіш;

В) парамагнит, диамагнит, ферромагнит;

С)  қатты, сұйық, газ;

Д)  В және С                   

Е) дұрыс жауап жоқ

8.  Магнит тұрақтысы неге тең?

А) е=1,6  10-19 Кл              В) ε0=8,85  10-12 Ф/м             С) κ=1,38  1023 Н/м      

Д) μ0=4π  10-7 Гн/м           Е) дұрыс жауап жоқ

9. Ұзындығы 100 м алюмий сымның 200С температурадағы кедергісі 14,5Ом . Осы сымның көлденең қимасын анықтаңыз. (алюминийдің меншікті кедергісі 0,029 Ом мм2/м).

А) 1 мм2                   В) 0,2 мм2         С) 0,5 мм2          Д) 0,3 мм2          Е) 0,1 мм2

10. Электрқозғалтқыштың қуаты 3 кВт. Егер желідегі кернеу 120В болса, қозғалтқыш орамындағы тоқтың шамасы қандай болады?

 А)  25А                   В)  0,0025 А           С)  40 А

Д) 0,4 А                   Е) дұрыс жауап жоқ

11. Индуктивтілігі бар тізбекте қандай процесс өтеді?

А) электр энергия жылуға айналады;

В) тоқ көзі мен тізбектің арасында периодты түрде энергия алмасады;

С) электр энергия  механикалық энергияға түрленеді;

Д) барлық жауап дұрыс;

Е) дұрыс жауап жоқ

12. Активті кедергілері 6 және 5 Ом және индуктивті кедергілері 3 және 8 Ом екі  өткізгіш тізбектеліп жалғанған. Тізбек бойымен 4А тоқ өтеді. Кернеудің шамасын анықтаңыз.

А) 20 В

В)100 В

С) 62 В
Д) 120 В

Е) дұрыс жауап жоқ

13. Сызықтық кернеу деген не?

А) сызықтық сымдардың арасындағы кернеу;

В) сызықтық сым мен нөлдік сымның арасындағы кернеу;

С) трансформатордың бірінші орамындағы кернеу;

Д) трансформатордың екінші орамындағы кернеу

Е) дұрыс жауап жоқ

14. A=4-j2 комплексі қай түрде жазылған?

А) алгебралық 

В) көрсеткіштік

С) тригонометриялық

Д) В және С дұрыс

E) дұрыс жауап жоқ

15. Трансформатордың орам сандарының қатынасы қалай аталады?

А) трансформация коэффициенті

В) қуат коэффициенті

С) пайдалы әсер коэффициенті

Д) фазалық кернеу

Е) сызықтық кернеу

16. Қандай машина синхронды деп аталады?

А) ротордың айналу жиілігі магнит өрісінің айналу жиілігінен аз болатын электрлік машина;

В) жиіліктері бірдей бір кернеуді басқа кернеуге түролендіретін электрлік аппарат;

С) ротор мн магнит өрісінің айналу жиіліктері бірдей болатын электрлік машина

Д) механикалық айналдырушы момент тудыратын машина;

Е) дұрыс жауап жоқ

17. Кернеулер резонансының шарты?

А) ХLС        

В) ХLС 

С) ХLС    

Д) ХL=R

Е) ХС=R  

18. Активті кедергісі бар тізбектегі кернеу U=100sin 314t. Егер R=100  Ом болса, тоқтың шамасын анықтаңыз.

А) I=1А          

В) I=0,7А        

С) I=10А  

Д) I=7А      

Е) I=5А

19. Комплекс санның тригонометриялық түрі:

А) A=A/+jA//     

В) A=|А|еjά     

С) A=|А|сosα+j|А|sinα   

Д) A=A/е        

Е) дұрыс жауап жоқ

20. Тікелей бағалау әдісінің кемшілігі:

А) өлшеу процесіне көп уақыт жұмсалады;

В) өлшеу дәлдігі төмен;

С) кәсіби шеберлікті қажет етеді;

Д) күрделі аппаратура қажет;

Е) барлығы дұрыс

21. Генератор орамдарын үшбұрыш түрінде жалғағанда бірінші орман қай нүктеге қосылады?

А) екінші орамның басына басына;    

В) екінші орамның соңына    

С) үшінші орамның басына

Д) үшінші орамның соңына    

Е) дұрыс жауап жоқ

22.  Электрдинамикалық жүйенің белгісін көрсетіңіз:

 

23. Сызықтық кернеу  380В. Егер симметриялы тұтынушы үшбұрыш түрінде жалғанса, фазалық кернеуді анықтаңыз.

 А) 380В   

В) 220В  

С) 127В  

Д) 110В  

Е) 380 или 220 В

24. Синусоидалы шаманың бастапқы фазасы қалай белгіленеді?

А) φ  

В) ψ  

С) α   

Д) β       

Е) γ

25. Айнымалы тоқтың жиілігі деген не?

А) бір секунд ішіндегі периодтар саны;

В) айнымалы тоқ өзгерісінің толық бір айналымына кететін уақыт;

С) уакыттың бастапқы мезетінде тоқтың шамасын көрсететін бұрыш;

Д)  В и С дұрыс

Е) дұрыс жауап жоқ

 

4-Вариант

  1. 1.    Өздік индукция деген не?

А) Бір контурда тоқ өзгергенде екінші контурда ЭҚК-ң пайда болуы;

В) контур бойымен өтетін тоқ өзгергенде  сол контурда ЭҚК-ң пайда болуы;

С) магниттік сызықтар ме қиылысытан өткізгішье ЭҚК-ң пайда болуы;

Д) зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы

Е) дұрыс жауап жоқ

2. 120 В кернеуде 10 А тоқ тұтынатын электр пештің жарты сағат ішінде шығындайтын  энергиясын анықтаңыз.

А) 1200 Вт ч           В) 600 Вт ч          С) 300 Вт ч         Д) 120 Вт ч            Е) 150 Вт ч

3. Мына элементтердің қайсысы тоқ көзіне жатпайды?

А) аккумулятор         В) генератор        С) электрқозғалтқыш

Д) бастапқы элемент           Е) барлығы да

4. Параллель жалғанған екі резистордың эквивалентті кедергісі қалай анықталады?

А) Rэ=R1R2/(R1+R2)

B) Rэ=R1+R2

С) Rэ=R1+R2/R1R2

Д) Rэ=R1R2

Е) дұрыс жауап жоқ

5. Кирхгофтың екінші заңы:

А) тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал;

В) электр тізбектің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең;

С) электрлік тізбектің кез-келген контурындағы ЭҚК-ң алгебралық қосындысы сол контурдағы кернеу төмендуінің алгебралық қосындысына тең;

Д) тоқ күші ЭҚК-е тура пропорцинал, ал тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал;

Е) дұрыс жауап жоқ

6. Электр өрістің күштік сипаттамасы?

А) өріс кернеулігі

В) потенциал

С) диэлектрлік өтімділік

Д) магнит индукция

Е) кернеу

7. Күрделі тоқ тізбегін есептеудің қай әдісінде Кирхгофтың екі заңы да қолданылады?

А) түйіндік кернеу әдісі

В) контурлық тоқтар әдісі

С) суперпозиция әдісі

Д) түйіндік және контурлық теңдеулер әдісі

Е) барлығы да

8. Қарапайым электр тізбектің негізгі элементтері:

А) генератор, аккумулятор, батарея

В) тоқ көзі, тұтынушы, жалғайтын сымдар

С) амперметр, вольтметр, ваттметр

Д) сақтандырғыш,  кілт, өлшеуіш құралдар

Е) все перечисленные

9. Бойымен магнит ағыны тұйықталатын ферромагниттік өзекшесі бар орамдардан тұратын құрылғы қалай талады?

А) магнит тізбек

В) электр тізбек

С) конденсатор

Д) барлығы да дұрыс

Е) дұрыс жауап жоқ

10. Әрқайсысы 30 Ом төрт кедергіден тізбек құралған. Эквивалентті кедергісі 50 Ом болатын схеманы көрсетіңіз.  

11. Айнымалы тоқ тізбегінің негізгі параметрлері:

А) тоқ күші, кернеу, ЭҚК;

В) активті кедергі, индуктивтілік, сыйымдылық;

С) магнитағыны, магнит индукция, ЭҚК;

Д) кедргі, өткізгіштік

Е) барлығы да

12. Трансформатордың бірінші орамы желі қосылып, екінші орамы ажыратылған режимді қалай атайды?

А) бос жүріс

В) қысқаша тұйықталу

С) жұмыс режимі

Д) үзік

Е) дұрыс жауап жоқ

13. Айнымалы тоқ …

А) уақыт бойынша өзгермейтін тоқ

В) уақыт бойынша бағыты мен шамасы өзгеретін тоқ

С) зарядталған бөлшектердің бейберекет қозғалысы

Д) протондардың бағытталған қозғалысы

Е) дұрыс жауап жоқ

14. A=4-j2 комплексі қай түрде жазылған?

А) алгебралық   

В) көрсеткіштік

С) тригонометриялық

Д) В және С дұрыс         

Е) дұрыс жауап жоқ

15. Активті кедергісі бар тізбектегі кернеу  u=141sin 314t. Егер кедергі R=200 Ом болса, тізбектегі тоқтың шамасын анықтаңыз.

А) I=1А  

В) I=0,5А  

С) I=10А  

Д) I=0,7А    

Е) I=5А

16. Егер термелмелі контурдың сыйымдылығы 4 есе артса, онда оның резонанстық жиілігі   қалай өзгереді?

А) 4 есе артады;    

В) 2 есе артады;

С) 2 есес азаяды

Д) 2 есе артады;

Е) өзгермейді

17. Тізбек бойымен 15 А тоқ өтеді. Амперметрдің көрсетуі 15,1А. Салыстырмалы қателікті анықтаңыз.

 А) 0,1А             В) 0,67%           С) 1%

Д) 2%               Е) правильного ответа нет

18. Жиіліктері бірдей бірнеше синусоидалы шамаларды бір сызбада кескіндейтін векторлар жиынтығы:

А) векторлық диаграмма              

В) толқындық диаграмма    

С) кедергілер үшбұрышы

Д) уақыттық диаграмма

Е) дұрыс жауап жоқ

19. Сызықтық кернеу  380В. Егер симметриялы тұтынушы жұлдызша түрінде жалғанса, фазалық кернеуді анықтаңыз.

 А) 380В   

В) 220В  

С) 127В  

Д) 110В  

Е) 380 или 220 В

20. Активті қуаттың толық қуатқа қатынасы:

А) қуат  коэффициенті

В) пайдалы әсер коэффициенті

С) трасформация коэффициент

Д) толық кедергі

Е) реактивті қуат

21. Электрдинамикалық жүйе құралының жұмыс принципі:

А) тұрақты магнит пен тоғы бар орамның магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

В) тоғы бор орам мен ферромагниттік өзекшенің магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

С) жылжымалы және жылжымайтын орамдардың магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

Д) метал қылсымды тоқпен қыздырғанда оның ұзаруына негізделген;

Е) айнымалы тоқпен қоректенетін бірнеше орамдарды жұмысына негізделген

22. Үш фазалы генераторды кім ойлап тапты?

А) Яблочков 

В) А.С.Попов 

С) И. Ньютон   

Д) Э.Х.Ленц 

Е) М.О. Доливо – Добровольский

23. Салыстыру әдісінің жетістіктері қандай?

А) өлшеу процесіне аз уақыт жұмсалады

В) өлшеу дәлдігі жоғары

С) кәсіби шеберлікті қажет етеді;

Д) күрделі аппартура қажет етеді

Е) барлығы да

24. . Комплекстердің көбейтіндісін анықтаңыз A=10 еj60  және B=15 е-j45

А) C=150 еj105    

В) C=150 еj25  

С)C=150 е-j105   

Д) C=150 e-j25

Е) C=150 e-j75

25. Салыстырмалы қателік деген не?

А) абсолют қателіктің өлшенетін шаманың нақты мәніне қатынасы;

В) шаманың өлшенген мәні мен нақты мәнінің айырмасы;

С) абсолют қателіктің прибор номиналына қатынасы;

Д) прибор шкаласында көрсетілетін шаманың ең үлкен мәні;

Е) дұрыс жауап жоқ

 

 

5-Вариант

 

  1. 1.    Толық тізбек үшін Ом заңы:

А) тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал;

В) электр тізбектің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең;

С) электрлік тізбектің кез-келген контурындағы ЭҚК-ң алгебралық қосындысы сол контурдағы кернеу төмендуінің алгебралық қосындысына тең;

Д) тоқ күші ЭҚК-е тура пропорцинал, ал тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал;

Е) дұрыс жауап жоқ

2. АВСNА контуры үшін Кирхгофтың екніші заңы бойынша жазылған теңдеуді көрсетіңіз:

А) Е12=I1R1-I2R2

В) Е13=I1R1+I3R3

С) Е13=I1R1-I3R3

Д) Е23=I2R2-I3R3

Е) I1+I2=I3

3. Тармақталмаған магниттік тізбектің түрлері:

А) біртекті және біртексіз;

В) симметриялы және симметриялы емес;

С) қарапайым және күрделі;

Д) ферромагниттік және  диамагниттік

Е) дұрыс жауап жоқ

4. Бірнеше тармақпен өтетін тұйық жол

А) контур                 В) тармақ          С) түйін        

Д) барлығы да         Е) дұрыс жауап жоқ

5. Диэлектрик қабатымен бөлінген екі металл пластинадан тұратын жүйе:

А) резистор            В) конденсатор           С) магниттік тізбек

Д) аккумулятор                 Е) генератор

6. Аккумулятор батареясының қысқыштарындағы ЭҚК анықтаңыз, егер оның ішкі кедергісі r=0,2 Ом, сыртқы кедергі R=1 Ом және тізбектегі тоқ I=20А болса.

А) 66 В              В) 26 В           С) 62,5 В             Д) 24 В            Е) 20В

7. Аккумулятордың бастапқы элементтен айырмашылығы неде?

А) аккумулятор тоқ көзі болып табылады;

В) аккумулятор химиялық тоқ көзі болып табылады;

С) аккумулятордың активті заттарын қайта қалпына келтіруге болады;

Д) аккумулятордың актьивті заттарын қалпына келтіру мүмкін емес;

Е) дұрыс жауап жоқ

8. Әрқайсысының кедергісі 15 Ом тізбектеле жалғанған екі резистордың эквивалентті кедергісін анықтаңыз.

А) 150 Ом        В) 1,5 Ом             С) 25 Ом             Д) 50 Ом           Е) 30 Ом

9. Магниттік күш сызықтар қиып өтетін өткізгіште ЭҚК-ң пайда болу құбылысы қалай аталады?

А) өздік индукция

В) электромагниттік индукция

С) өзара индукция

Д) поляризация

Е) дұрыс жауап жоқ

10. Электр тұрақтысы неге тең?

А) е=1,6  10-19 Кл             

В) ε0=8,85  10-12 Ф/м            

С) κ=1,38  1023 Н/м          

Д) μ0=4π  10-7 Гн/м          

Е) дұрыс жауап жоқ

11. Синусоидалы кернеу  u=282sin(wt+900) теңдеуі бойынша өзгереді. Кернеудің әсерлік мәні нреге тең?

А) 120В  

В) 100В   

С) 141В   

Д) 200В   

Е) дұрыс жауап жоқ

12. Электр энергияны өлшеуге арналған құрал:

А) ваттметр

В) санағыш

С) фазометр

Д) омметр

Е) частотомер

13. 24 полюсті генератордың айналу жиілігі 250 айн/мин. Осы генератордан алынатын тоқтың жиілігін анықьаңыз.

А) 50 Гц

В) 100 Гц

С) 25 Гц

Д) 200 Гц

Е) 60 Гц

14. . Комплекс санның көрсеткіштік түрі:

А) A=|A|ejα   

В) A=A/+jА//      

С) A=|А| cosα+j|А|sinα

Д) A=A/-jА//    

Е) дұрыс жауап жоқ

15. Комплектердің қатынасын есептеңіз: A=250e-j30,   B=50 еj45

А) C=5 ej15  

В) C=5e-j75   

С) C=5 ej75      

Д) C=5е-j15 

Е) дұрыс жауап жоқ

16. Механикалық энергияны электр энергияға түрлендіретін машина:

А) генератор

В) трансформатор

С) электрқозғалтқыш

Д) аккумулятор

Е) барлығы да

17. Электрмагниттік жүйенің белгісі:

 

18.  Шаманың нақты мәні мен өлшенген мәнінің айырмасы қалай аталады?

А) абсолют қателік

В) салыстырмалы қателік

С) келтірілген қателік

Д) жүйелі қателік

Е) кездейсоқ қателік

19.  Номинал кернеуі 127 В шамдар сызықтық кернеуі 220 В үшфазалы желіге қосылған. Шамдарды қандай схема бойынша жалғау керек?

А) нөлдік сымы бар жұлдызша;   

В) нөлдік сымсыз жұлдызша;

С) үшбұрыш                         

Д) В және С           Е) дұрыс жауап жоқ

20. Жұлдызша түрінде жалғанған тұтынушының фазалық және сызықтықтоқтарының арасындағы тәуелділік қандай?.

А) IФ=IЛ     

В) IЛ>Iф         

С) IЛ<Iф  

Д)Iл=2Iф   

Е) дұрыс жауап жоқ

21. Реактивті қуаттың белгіленуі мен өлшем бірлігі.

А) P,      Вт

В) S,     ВА

С) Q,     Вар

Д) R,     Ом

Е) Z,     Ом

22. Қуат коэффициенті деген не?

А) активті қуаттың толық қуатқа қатынасы;

В) бірінші және екінші орамның орам сандарының қатынасы;

С) реактивті қуаттың толық қуатқа қатынасы ;

Д) активті қуаттың реактивті қуатқа қатынасы;

Е) дұрыс жауап жоқ

23. Магнитэлектрлік жүйе құралының әсер ету принципі неге негізделген?

А) тұрақты магнит пен тоғы бар орамның магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

В) тоғы бор орам мен ферромагниттік өзекшенің магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

С) жылжымалы және жылжымайтын орамдардың магнит өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген;

Д) метал қылсымды тоқпен қыздырғанда оның ұзаруына негізделген;

Е) айнымалы тоқпен қоректенетін бірнеше орамдарды жұмысына негізделген

24.  Уақыттың бастапқы мезетінде тоқтың шамасын сипаттайтын бұрыш.

А) фаза

В) период

С) бастапқы фаза

Д) жиілік

Е) фазалар айырмасы

25. Үшфазалық орамның соңдары қалай белгіленеді? 

А) X,Y,Z   

В) A,B,C 

С) A,X,Y 

Д) X,Y C   

Е) B,Y,Z

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения