Ольга Николаевна
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Украина
Регион:Харьков
29.01.2014
0
772
0

ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

Казахстан, Жамбылская область, Т. Рыскуловский район,с. Кулан

Средняя школа им. Ш. Уалиханова

Учитель  математики

Капшагаева Бериккуль

ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

Қазіргі заман  талабына сай   қоғамның ой-санасыныңөсуі, жаңасапалықдеңгейгешарықтаукезеңі, еліміздіңегемендікалып, әлемніңөркениеттіелдерініңқатарынақосылуыжаңазаманжастарынанжаңашылдықты, ізденімпаздықтыталапетеді. Бұлкезеңде  математикапәнібастымәнгеие. Қазіргікезеңдегімектепматематикасындаәлі қажетті шешімдерітабылмағанмәселелер аз емес. Солардыңбірі – оқушылардыңлогикалықойлау,ойлауқабілеттеріндамыту, кітапқа, оқуға, білімалуға құштарлық дегенқұштарлықтарынарттыру.

Оқушылардыңжекеойлауқабілетіндамытуүшінолардыңөзіндіккүш-қуаты мен сенімінарттырып, қолынанкелетінкөпістердіңмүмкіндіктерінебағытбергенабзал.

Логикалықжаттығулардыорындаубаланыңақыл-ойын, қиялын, ой ұшқырлығындамытады. Өзтәжірибемдеоқушылардытүрлімазмұндыесептердішығаруға, оныңшартынқұрабілудағдысынқалыптастыруға, біртапсырманыңбірнешешешімінтабуғажетелеймін. Әрбірсабаққызықтыесептерменаяқталуына, логикалықжаттығулардыңолардыңжасерекшелігінеқарайкүрделенетүсуінемәнберемін.

Шығармашылықжұмыстарматематикалықбілімменқатаркүнделіктіөмірдекездесетінәртүрліжағдайғабайланыстыболғаныдұрыс. Сондықтанесептердіоқушылардыңбайқағыштығын, ойлауын, қиялындамытуғанегіздеймін. Баланыңойлауқабілетіноқу мен жазуарқылыдамытубарысындаолардыңлогикалықесептер, кестелер, суреттер, ребустар, сөзжұмбақтар, анаграммалар, оқулық-дәптерменжұмысістеуіскерліктері де артады. Нәтижесіндеоқушылардыңөзін-өзібақылау, бағалау, сөйлеу, тыңдауқабілеттеріжетіледі.

Оқушылардың математика сабағындашығармашылыққабілеттеріндамытудыңстратегияларыөтекөп. Оліс-әрекеттероқушылардыеркінойлауға, ақыл-ойындамытуға, шығармашылықбелсенділігінарттыруғаталпындырып, ұжымдықіс-әрекеткетәрбиелеуге, басқалардытыңдайбілуге, қарым-қатынасжасауға, ел алдындаөзойынеркінайтуғамүмкіндікбереді.

Шығармашылықізденіс, талдау, интерпретация жәнет.б. есептердішығару, талдаужұмыстарыжеке – жұппен – топпенатқарылады. Бұлкезеңніңоқушығақоятынталабыжоғары. Сондықтан да оқушысапалыбілім мен шығармашылығынұштастырабілукерек.

Мектептегіоқупроцесіндеоқушылардыңшығармашылыққабілеттерінқалыптастырып, дамытуда математика курсыныңалатынорныерекше. Соныменқатар, дарындыбалалардың математика сабағындажаңаақпараттықтехнологияны, интернет жүйесінқолдануы, шығармашылықізденістеріөзіндікқабілеттерінашыпқанақоймай, жекебірсалалардыдамытады.

Осындай ой шеберлігіншынықтыратынтапсырмаларарқылытыңжаңалықтар да ашуғаболады. Олүшінмұғалімізденіскежетелейтінзерттеутақырыптарынберемін. Оқушыларарасында математика саласындағышығармашылықсайыстарынұйымдастырып, практикалықжұмыстарғақатысу, пәнбойыншаолимпиадаларға, Onlineолимпиадаларға, әртүрліконкурстарғақатыстырамын.

Аталғанжұмыстардыұйымдастыруоқушылардыңөзбетіменізденуінежəнеөзбетіменізденуінежәнеөздерініңлогикалықойлаутұрғысынаншығармашылықжұмыстарынжүзегеасыруларынамүмкіндікбереді.

Бізақпараттыққоғамдаөмірсүретінжекетұлғалардытəрбиелепжүргеніміздіміндеттітүрдеескеруімізқажет.

Шығармашылықпенжұмысістеугеқабілеттіжекетұлғанықарым-қатынасарқылыдамытуғанаемес, математиканыкомпьютерліктехнологиясыменсәйкестендіреотырып, келешектеөзөмірлерінөнерменбайланыстырабілгенжан-жақтыдамығаншығармашылтұлғанытәрбиелеуеңбасты фактор болыптабылады.

Қорытаайтқанда, мұғалім – оқушыныңжекетұлғалықжәнезияткерлікдамуынжобалаушы. Бұлмұғалімненақпараттыққұзырлылықты, ұйымдастырушылыққабілеттілікті, оқушылардықазіргіқоғамныңтүбегейліөзгерістерінелайықбейімдеуді, олардыңізденімпаздықдағдыларын, шығармашылыққабілеттеріндамытубағыттарынталапетеді.

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения