Ольга Николаевна
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Украина
Регион:Харьков
17.01.2014
0
1109
0

БІЛІМ ЕЛІНЕ САЯХАТ

Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе

Дошкольная организация "Еркемай"

Воспитатель

Ермагамбетова Шарбану Мынжасаровна

БІЛІМ ЕЛІНЕ САЯХАТ

Мақсаты:Жылбойыалғанбілімдерінбекіту,білімгедегенқызығушылығы мен  құштарлығындамыту.Табиғатәлемітуралытүсініктерінбекіту.

Білімділікмақсаты:Сандар,дыбыстар,пішіндертуралыбілімдерінбекіту.Жылбойы өткенбілімдеріқайталауғаүйрету.Әріптертуралы,геометриялық

пішіндертуралыбілімдерінбекіту,өзойларын,тілектерінайтабілу іскерліктерінбекіту.

Дамытушылықмақсаты:Табиғатәлемінеқызығушылығынояту,байқағыштығын,ойлау қабілетін,қиялын,естесақтау,түсіну,жаттаудағдыларындамыту.

Танымдықмақсаты:Туғанөлкеніңтабиғатынадегенқамқорлыққатәрбиелеу,өзара достыққарым-қатынасқа,бірлікке,татулыққа,ұжымыққарым- қатынасқа

оқуға,білімгедегенқұштарлыққатәрбиелеу.

ІС-ӘРЕКЕТ

КЕЗЕҢДЕРІ.

ТӘРБИЕШІНІҢ   ІС- ӘРЕКЕТІ

БАЛАЛАРДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІ

МОТИВАЦИЯЛЫҚ  ҚОЗҒАУШЫ.

Балаларбізбүгін«Ғажайыпбілімәлеміне»

саяхатжасаймыз.Бұлсапардабізбір-біріміздіжақсыкөруді,сыйлауды,досболуды,көмектесуді,қоршағанортанықұрметттеуге,табиғаттыаялауғаүйренеміз.

Балаларшеңберқұрыптұрып,қолұстасып,кезектесе

табиғаттағыәдеміқұбылыстардыескетүсіреді.

Гүлдергүлдейді.

Ағаштаркөктейді.

Құстарәнсалады.Күнайналаға,барлықжербетіненұрыншашыптұрады.

ІЗДЕНУ-ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ

«Табиғатәлемінде» аялдамасы:

1. «Тіріжәнеөлітабиғат» дегенне?

Д\О: «Ғажайыпқорапша» ойынындабалаларкөздерінжұмыпқораптанзатты

алыпсипапкөріп ,оныөліжәнетірітабиғатқабөліпқояды.

Д\О«Аралар» Ойындыжүргізушікөзінжұмадыдабалаларқолындағызаттыбелгілібіржергежасырады.

2. «Әдебиетәлемінде» аялдамасы.

  1 тапсырма:  Жылмегілдері:  жұмбақжасыру.

  Әй,алақай,тамаша,шашушаштыжапырақ.

Бақтыңішіалаша,аунармаедіжатыпап.

(күз)

Даладақарборайды,ақмамыққаорайды,

Жып-жыотырбопжатады,мұзболадықатады.                                                    

                                                       (қыс)

Суғатолыпжылғалар,желбіредітұмсабұлт.

Барадыұшыптырналар,зеңгіркөккеізсалып

                                                      (көктем)

Өрік ,алма,шие,алша,жидек,жүзімпіседі. Қауын,қарбыз,қияр,сәбіздүкендергетүседі.

Астықпісіп,орақтүсіп,қырмандінгетолады.

Айтыңдаршыбөбектерім!Бұлқайкездеболады?

                                                           (жазда)

   2тапсырма: «Гүлдертуралыертегі»оқу.

3тапсырма:     Мақал-мәтелдер:                   

Алдыменеңбекет,

Сонансоңмақтан.

Еңбекдаңқыңдышығарады,

Ал,жалқаулықжолыңдыкеседі.

4 тапсырма:Отан,туғанжертуралытақпақтар

айтааламызба? 

Біздіңтуғанелімізқай ел?

Қазақстанныңастанасы?

 

3. «Ғарыштағыәріптерпланетасы» аялдамасы.

1тапсырма: Жұлдызшаалыпондағыәріптібалаларға көрсетеді.1. А-әріпі. Дауысты.

Қандайтекшеменбелгілейміз?

Сөзденсөйлемқұра?

Сөзгедыбыстықталдаужаса.?

Д\О: «Сөзойла ,тез ойла»

        «Жасырылғансөзді тап»

4  2  3  1  5  6                5   4    3    1    2

т   е  к  м  е   п               з    а    т    ұ    с

 

Сергітусәті: «ғарыштағыкедергілер»

 1 -метеорит бұршақтарынантығылыпқашу.

 2-комета құйрығынұстау.

 3-ғарыштағы салмақсыздықтыкөрсету.

 

 

 

Д\О: «Сөзжұмбақжұлдызы»

АЙ+(гүлдіңсуреті)      (Алманыңсуреті)+ты

Ала+(таудыңсуреті)   ( Үйдіңсуреті)+рек

 

«Математика әлемінде» аялдамасы:

1.  «Толқын» сергітуойыны:

Қатар-қатартұрайық,кәне,кәнесұрайық,

Кімніңболсабойыұзын , капитаны солкеменің.

 

2. «Математикалықтаңбалар» (үлкен,кіші,тең,теңеместаңбаларынорнынтауыпқою)

3.логикалық есептер:

Бір топ бала тоғаннан ,тоғызбалықұстадық.

Бөліскендеоларды,тидіәркімге 3 балық.

Шығармақбопкешеесеп,жиналғанды бес есек.

Үшеуіұйқтапотырды,ынталысынешеесек?

 

4. «Геометриялықпішіндер» әлемінде:

 

«Бейнелеуөнері» әлеміндеаялдамасы:

Ғажайыптеңізжануарытақырыбындамүсіндеу.

 

Балалартолықжауапбереді.

Тірітабиғатадам,өсімдік ,жануарлар,құстар,жәндіктер.

Өлітабиғатқа:күн,су,жер, тау,тас,құмт.бжатады.

 

Балаларызылдауарқылыбелгібереді.Дауысынашық ,анық

етіпызылдасазатжақындаорналасқан.Алегерақырынызылдасазатқашықтаорналасқан.Жасырылғанзаттытапқан бала мадақталады.

 

Балаларжұмбақтыңшешуінтабады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларертегініықыласпентыңдайды.

Мақалдарайтады.

Балалартақпақайтады:

Отанменіңата-анам,

Отандосың,бауырың.

Отан-оттандаыстық.

Туғанелдей ел болмас,

Туған жердей жерболмас.

Қазақстан

Астана.

Балаларәріптіңқайәріпекенін,оныңдауыссызнемеседауыстыекенінтабады.

Солдыбыскездесетінсөздіайтады.

Ара ,атаана

Меніңанамдәрігер.

Балалартақтадағысөздерді ,сандардыретіменқоюарқылытабады.

1.Балалар  ирекжолдарменбірініңартынанбіріжылдам

жүгіреді.

2.Жоғарыда желбірегенорамалдыұстауғаұмтылу

3.Баяу қимылментүрліқимылдаркөрсетеді.

Айгүл.Алатау.Алматы.

Үйрек.

 

 

Балаларқатарқатартұрадыда,үш -үштеншығарыпбойынсалыстырады.Мыс:АйдынАсқарданұзын,Әлішерденаласа.Капитанныңартынанбалаларбірініңартананбірі

жүріптолқындыбейнелейді.

 

Балалардыңжауабы: 3бала.

 

 

2есек.

 

Балаларәртүрліпішіндердентүрлізаттарды,балықтарды

құрастырады.

Балаларөздерінетаныстеңізжануарынмүсіндейді.(кит,дельфин,акула)

РЕФЛЕКСИВТІ-КООРЕКЦИЯЛАУШЫ.

Міне,балалар,біз«білімелінесаяхатымыздыаяқтапжылбойыөткендіқорытындылап, пысықтадық.Алайдаөмірдетек,білімдіғанаемес,қайырымды,  мейірімді,қамқоршылдаболабілукерек.

Балаларөздерініңжасағанмүсіндерінкөрмегеқойыптамашалайды. Ішіндегіеңәдемісінтаңдапмақтап,мадақтайды.Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения